Vilkår for leige av klubbhuset


  1. Personar over 25 år kan leige klubbhuset.

Leigetakar er ansvarleg for leigeperioda og har ikkje høve til å la andre disponere huset.

Ved utleige skal det skrivast kontrakt.


  1. Leigeprisar er som følger:

-for ei helg (td konfirmasjon, barnedåp, bursdagsfeiring)kr. 3.000,-

-midtveke, dag (td gravferder) kr. 1.800,-

-Korttidsleige (td møte 1-3 timar)  kr. 500,-


  1. Leigeperiode vert avtalt ved inngåelse av avtale. Leige vert fakturert til nøkkel er tilbakelevert om ikkje anna er avtalt.


  1. Røyking er forbode inne og skal foregå på baksida av huset.

All konsumering av alkohol skal skje innandørs. Leigetakar er ansvarleg for å fylgje krav til lukka lag eller eventuelt krav til skjenkebevilling.


  1. Leigetakar skal få informasjon om brannvernutstyr og naudutgangar og bruk av utstyr.


  1. Leigetakar skal rydde og reingjere lokalet før tilbakelevering. Boss skal ut i bossdunken. Vaskemiddel og reinhaldsutstyr blir heldt av Selje IL. Dersom reinhald ikkje blir godkjent kan Selje IL etterfakturere leigetakar kr. 1000.  Lokalet vert inspisert ved nøkkeloverlevering.


  2. Nøkkelen til huset er leigetakars ansvar. Leigetakar er ansvarleg for og erstatningspliktig for tapt nøkkel eller øydelagt/tapt utstyr og inventar.